Педагог и психолог

Педагог и психолог

Педагог и психолог

Психолошко-педагошка служба у ОШ „Стеван Синђелић“

Педагог: Данијела Пејчиновић

Психолог: Тереза Моличник

Родитељи и ученици пп службу могу контактирати путем e-mail адресе pp.sindjelic@gmail.com

Педагошко-психолошка служба помаже ученицима да лакше савладају тешкоће на које наилазе у учењу и дружењу у школи.

Психолог и педагог школе су стално на располагању ученицима родитељима за консултације о свим њиховим проблемима. Циљ њихових савета је да ученици лакше пролазе кроз школско градиво и да прилагоде своја очекивања методама наставника. Школска служба помаже ученицима да отклоне евентуалне неспоразуме са наставницима који се тичу ученичких права.

Осим подручја наставе, педагошко-психолошка служба бави се и неизбежним неспоразумима и конфликтима који настају у међусобној интеракцији ученика. Сви ученици у школи, осим што уче, и одрастају и долазе у ситуације које превазилазе њихове способности контроле. У овим ситуацијама неопходна им је асистенција која ће повратити њихов осећај одговорности и самопоуздања.

У сарадњи са наставницима, психолошко-педагошка служба организује ваннаставне активности чији је циљ да деца свих узраста добију информативне и забавне садржаје који ће живот у школи учинити лепшим.

Организују се састанци са родитељима о радним навикама деце, приредбе и фестивали, гостовања уметника, предавања у циљу превенције наркоманије, ХИВ-а, насиља. Организују се и предавања о првој помоћи, сналажењу у саобраћају, безбедности на интернету, техникама учења  и др. У сарадњи са наставницима биологије, физичког васпитања и школским лекаром, предвиђене су теме које се односе на здравствени аспекат личности ученика: „Значај физичке активности и спорта-ОЗ од петог до осмог разреда“, „Начин чувања од болести, бити здрав-од петог до осмог разреда“, „Суочавање са развојним страховима и анаксизношћу,„Сида, путеви ширења и мере заштите“, „Сексуално васпитање, правилан раст и развој, хумани односи мећу половима“.

Педагошко-психолошка служба организује тестирање талентованих ученика и њихово укључивање у рад на пројектима у организацији Регионалног центра за таленте.

Врше се  истраживања на различите теме као и одређивање групне динамике у одељењима у којима се за то укаже потреба

У склопу пројекта „Школа без насиља“, ученици су окупљени у „Вршњачки тим“ који се састаје једном недељно и осмишљава акције усмерене на превенцију насиља (сандуче „поверења“, панои са информацијама,  дружење са децом без родитељског старања, форум театар).

ПП служба школе у оквиру професионалне оријентације за ученике врши  различита тестирања ученика осмог разреда која им помажу у избору професионалне оријентације и у прилагођавању наставном процесу. Ученицима ће бити презентоване средње школе кроз power point презентације, биће информисани о разним профилима и актуелним занимањима, а након тестирања са сваким учеником ће се радити индивидуално професионално саветовање. Представници школа за које се покаже највеће интересовање доћи ће у нашу школи као гости-предавачи

Кроз радионице, на часовима одељенске заједнице пролазиће се кроз следеће теме:

-Представљање родитеља кроз свет занимања
-Правилно коришћење радног дана
-Зашто човек ради?
-Значај рада, одмора и рекреације
-Посао који ми се допада
-Одшкринимо врата будућности
-Замишљам свет без рада…
-Упознавање сопствених радних навика
-Моје интересовање-моје могућности
-Која све занимања познајем
-Упознавање са планом ПО у осмом разреду
-Куда после Основне школе
-Систем школства у Србији
-Технике успешног учења
-Услови уписа у Средњу школу
-Гост на часу (ПО)
-Представљање образовних профила по подручјима рада
-Гост Родитељ говори о свом занимању
-Како да правилно учим?
-Која све занимања постоје?
-Посета средњих школа нашој школи
-Кутак “Необична занимања“
-Уређење паноа ПО, зидне новине…

У марту месецу се организује родитељски састанак за родитеље будућих првака. На састанку се презентује школа и представљају се учитељи.

Током школске године, педагог и психолог сарађују са образовним , здравственим и другим институцијама које доприносе побољшању квалитета рада у свим сегментима:

– дечији вртићи

– МУП и Центар за социјални рад

– Средње школе Општине Звездара

– Дом здравља

– Филозофски факултет

– Институт за педагошка истраживања

– Дефектолошки факултет