Inkluzija u našoj školi

 

Svako dete može da uči i napreduje.

Strpljenje,

timski rad,

posvećenost

i poštovanje ličnosti učenika

su činioci koji vode do uspeha. ☺

Korisni linkovi:

Pravilnik o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu i učeniku

Za roditelje:

Osnovne informacije za roditelje

Vodič za roditelje

Za nastavnike:

Priručnik za rad interresorne komisije

Uputstvo za pisanje pedagoškog profila

Vrste podrški u obrazovanju

Priručnik za zaposlene u školama za izradu IOP-a

Obrasci za IOP

Pedagoški profil

Zahtev IRK

U našoj školi primenjuje se princip inkluzivnog obrazovanja i vaspitanja za decu kojoj je potrebna dodatna podrška zbog teškoća u pristupanju, uključivanju, učestvovanju ili napredovanju u obrazovno-vaspitnom radu i ako te teškoće potiču od teškoća u učenju, smetnji u razvoju, invaliditeta ili života u socijalno nestimulativnoj sredini. Inkluzija se takođe može primeniti u slučaju da učenik pokazuje izuzetne sposobnosti i interesovanje za brže napredovanje u nekoj oblasti ili predmetu.

Mi polazimo od prava svakog deteta da se obrazuje u školskoj sredini, među svojim vršnjacima, u skladu sa svojim mogućnostima i potrebama, da razvija svoje sposobnosti i da ima mogućnost da maksimalno iskoristi svoje potencijale.

Škola je tu da podrži one kojima je potrebna pomoć u savladavanju prepreka u postizanju tog cilja, bilo da se radi o fizičkim preprekama, prilagođavanju nastavnih strategija, socijalizaciji i stvaranju atmosfere prihvatanja u kolektivu, nabavci nastavnih sredstava i pomagala ili individualnom radu sa psihologom ili defektologom.

U našoj školi se uspešno obrazuju deca sa različitim vrstama smetnji i invaliditeta. Na veliko zadovoljstvo te dece i njihovih roditelja, ona imaju priliku da uče i razvijaju se u prijateljskom okruženju gde u svakom trenutku mogu očekivati pomoć i podršku svojih drugova i svih zaposlenih u školi.

Inkluzija se temelji na timskom radu i svaki član tog tima, bilo da je pojedinac, grupa ili institucija, daje svoj doprinos planiranju i sprovođenju ovog složenog procesa.

Školski tim za inkluziju (rukovodilac tima Irena Grbić) osigurava ostvarivanje prava dece na posebnu podršku, identifikuje decu kojoj je potrebna podrška i predlaže izradu IOP-a (individualni vaspitno-obrazovni plan), koordinira saradnju članova tima za podršku detetu (roditelji-nastavnici-stručni saradnici), obezbeđuje atmosferu razumevanja i prihvatanja na svim nivoima, podstiče uključivanje učenika u sve oblike školskog života, brine o stručnom usavršavanju nastavnika i podizanju svesti o potrebi inkluzije i sarađuje sa institucijama i lokalnom zajednicom sa ciljem da se obezbede sredstva za adaptaciju školskog prostora i nabavku nastavnih sredstava i udžbenika.

Odeljenske starešine i učitelji za svakog učenika kome je potrebna podrška prave poseban plan, koji može biti prilagođen, izmenjen ili obogaćen u odnosu na osnovni plan, vrednuju rezultate ostvarene u toku rada i predlažu izmene i dopune plana.

Nastavnici prilagođavju ili menjaju sadržaje, metode, sredstva i oblike rada potrebama učenika, motivišu ga da uloži maksimalan trud i postigne najviše moguće rezultate prema svojim mogućnostima.

Porodica je od suštinske važnosti za uspešno planiranje i realizaciju inkluzivnog obrazovanja. Roditelji najbolje poznaju svoje dete, njegove sposobnosti, navike, interesovanja i potrebe, tako da su informacije o detetu koje od njih dobijamo dragocene za planiranje podrške.Naša škola gradi i neguje konstruktivnu saradnju sa roditeljima i potpuno uvažava njihovo mišljenje i sugestije.

U planiranju, osim nastavnika i roditelja, učestvuju psiholog, pedagog, defektolog i po potrebi, drugo lice van školskog sistema (lekar, socijalni radnik).

Specifičnost naše škole je saradnja sa OŠ «Boško Buha». Tim za podršku ove ustanove čine defektolog – somatoped, logoped i specijalni pedagog. Tim za podršku čine:

  • Snežana Nišević, somatoped (ponedeljkom, sredom i četvrtkom)
  • Maja Balvanliev, logoped (utorkom)
  • Danko Spasić, specijalni pedagog (petkom)

Njihov zadatak je da rade individualno i grupno sa učenicima za koje je identifikovana potreba za takvom vrstom podrške. Osim toga, oni imaju savetodavno-instruktivnu ulogu u radu sa nastavnicima i roditeljima.

Pedagoški asistent, Nada Đuričković, je zadužena za uključivanje dece iz socijalno nestimulativnih sredina i nacionalnih manjina u rad. U saradnji sa učiteljima, jednom nedeljno pomaže učenicima u radu u odeljenju. Ona brine o obezbeđivanju besplatnih udžbenika i pribora, prava na ishranu i dugu pomoć. Tu spada i rad na terenu, gde se ostvaruje uvid u uslove u kojima učenici žive.

U saradnji sa lokalnom zajednicom, omogućili smo postavljanje rampe koja je učinila školski prostor pristupačnijim za učenika koji koristi invalidska kolica, a u planu je i nabavka gusenica za pristup učionicama na spratu. Jedan toalet je adaptiran za potrebe dece sa invaliditetom.

Zahvaljujući podršci Gradskog sekretarijata za obrazovanje, učenicima sa invaliditetom je obezbeđen pratilac, koji je od velike pomoći učenicima u kretanju u školskom prostoru i pomoći u praćenju nastave.

Odeljenske zajednice, su takođe veoma važan faktor u uspešnoj realizaciji IOP-a. Osećaj prihvaćenosti i sigurnosti je osnova za svako učenje i rad. Inkluzija ima pozitivne efekte i u obrnutom smeru. Utiče na socijalno odgovorno ponašanje dece, jer se ona uče da prihvataju različitosti, razvija empatiju i humanost.

Mi veliku pažnju posvećujemo vaspitnom radu i edukaciji učenika kako bi prihvatili i uključili sve učenike u igru i druženje i kako bi pružili pomoć i podršku u učenju onima kojima je potrebna.

Sa zadovoljstvom možemo reći da deca koja rade po IOP-u u našoj školi brže i lakše napreduju, a roditelji su zadovoljni postignutim rezultatima. I mi svakoga dana od njih naučimo nešto novo. Uz našu podršku i pomoć, u saradnji sa Školskom upravom, sva deca koja su bila uključena u proces inkluzije uspešno su upisala željenu srednju školu i nastavila obrazovanje.